Przepisy BHP na budowie

Przepisy BHP na budowie wymuszają zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Między innymi: ogrodzenie i oznaczenie odpowiednimi tablicami planu budowy, zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń BHP na budowie. Konieczne może być także sporządzenie planu BIOZ. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP na budowie ciąży na inwestorze, a uchybienia karane są grzywnami.


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie regulują:

 • Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Co więcej, obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków zatrudnienia przez pracodawcę wynika także z:

Konstytucji RP,
- Ogólnych zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


BHP na budowie w skrócie krok po kroku:
 1. Inwestor projektów, jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem działań.
 2. Zanim prace budowlane na danym terenie się rozpoczną, należy odpowiednio przygotować plac budowy. Obejmuje to takie działania jak:
 • ogrodzenie placu budowy o wysokości co najmniej 1,5 m,
 • wykonanie dróg i przejść,
 • doprowadzenie mediów – energii elektrycznej i wody,
 • zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników,
 • umieszczenie znaków ostrzegawczych oraz tablic BHP na budowie,
 • wyznaczenie stref niebezpiecznych.Pracodawca jest obowiązany udostępnić do użytkowania środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Pracodawca dokonując ich doboru, powinien zadbać, aby:
  • były one odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodowały zwiększonego ryzyka,
  • odpowiadały warunkom panującym na stanowisku pracy,
  • uwzględniały wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
  • były wyregulowane tak, by pasowały do konkretnego użytkownika.Zasady BHP na budowie muszą być bezwzględnie przestrzegane. Konsekwencje nie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy mogą być niezwykle groźne dla zdrowia oraz życia. Dlatego tak ważne są szkolenia BHP, począwszy od wstępnego, poprzez okresowe, do stanowiskowych na budowie. Każdy z pracowników, od najwyższego do najniższego szczebla zobowiązany jest do znajomości przepisów i zasady BHP oraz stosować się do nich.
Kiedy jednocześnie, w tym samym miejscu wykonują pracę różne ekipy remontowe, czyli pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, ważne jest by powołany został na budowie koordynator BHP. Precyzyjne określenie zakresu jego obowiązków i uprawnień poprawi stopień bezpieczeństwa prowadzonych prac.


Plan BIOZ – co powinien zawierać, kto go opracowuje, po co i kiedy

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kiedy sporządza się plan BIOZ?

Plan BIOZ sporządza się, jeśli przewidywane roboty budowlane będą spełniały przynajmniej jeden z poniżej wymienionych warunków:

 • prognozowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, zatrudnionych będzie przy nich jednocześnie co najmniej 20 pracowników
 • pracochłonność zamierzonych robót przekraczać będzie 500 osobodni
 • wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych:

- stwarzających zagrożenia przysypania ziemią lub zagrożenie upadku z wysokości,
- wywołujących zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
- z użyciem substancji chemicznych bądź też czynników biologicznych, których działanie zagraża zdrowiu ludzi,
- w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
- wywołujących ryzyko utonięcia,
- prowadzonych pod ziemią, w tunelach, w studniach,
- prowadzonych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
- wykonywanych przez prowadzących pojazd zasilany z linii napowietrznych,
- wymagających użycia materiałów wybuchowych,
- podczas montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.