Szkolenia okresowe

Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienie odbycia przez pracowników powtarzanych w czasie ich zatrudnienia szkoleń okresowych.  Celem tych szkoleń jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe

W ofercie mamy szkolenia:

  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – w formie stacjonarnego instruktażu na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe lub indywidualne) lub organizowanych w naszej sali szkoleniowej. Zapewniamy atrakcyjną formę multimedialną szkoleń dopasowanych do grup zawodowych uczestników szkolenia,

  • dla pracowników administracyjno – biurowych oraz innych branżowych grup stanowisk (przedstawiciele handlowi/ medyczni, nauczyciele, lekarze, itp.) – w formie stacjonarnego seminarium lub samokształcenia kierowanego,

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – w formie stacjonarnego kursu BHP lub samokształcenia kierowanego,

  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych – w formie stacjonarnego kursu lub samokształcenia kierowanego.

 Szkolenie zakończone jest egzaminem (test jednokrotnego wyboru), po zdaniu którego uczestnik otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP.


Pamiętaj ! 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoleniom okresowym podlegają:


  • nie rzadziej niż raz w roku – pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe,

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, projektanci, inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,

  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.


Zapytaj o termin i cenę