Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP: Kto może je przeprowadzać?

Przed przystąpieniem do pracy, pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne BHP:
- instruktaż ogólny 
- instruktaż stanowiskowy.

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy
zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.


Kto zatem może przeprowadzić instruktaż ogólny a kto stanowiskowy ? Jakie uprawnienia są niezbędne do przeprowadzenia takiego szkolenia ?

W myśl § 10 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzenia, instruktaż ogólny, który jest częścią szkolenia wstępnego i który odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci będący na praktykach oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, może prowadzić:

  • Pracownik służby BHP u pracodawców, gdzie utworzona jest służba BHP,
  • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,
  • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, w przypadku, kiedy zatrudnia on do 10 pracowników albo do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp - np. w przypadku braku pracownika służby bhp lub w zastępstwie,
  • Firma zewnętrzna, jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników i nie utworzył służby BHP, tylko korzysta w tym zakresie z usług firmy specjalistycznej.
Zapraszam do kontaktu ze mną w celu przeprowadzenia szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego)  BHP dla twoich pracowników https://bhp-zachodniopomorskie.pl/kontakt

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny, liczony w godzinach lekcyjnych, trwających 45 minut, a zatem 2 godziny 15 minut. Podkreślam, że jest to czas minimalny i może być dowolnie wydłużony o tyle, aby przekazać pracownikom niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Instruktaż ogólny – jak sama nazwa wskazuje – ma formę instruktażu [1]. W nowelizacji rozporządzenia [3] znajdziemy pełną definicję tej formy szkolenia. 

Brzmi ona następująco:

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukta oglny - program ramowy z rozporzdzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP

Ramowy program instruktażu ogólnego określa rozporządzenie [1]. To jest tylko baza i należ pamiętać, że przedsiębiorca musi posiadać szczegółowy program instruktażu ogólnego.

Jeśli nie wiesz, jak powinien wyglądać szczegółowy program instruktażu stanowiskowego, skontaktuj się ze mną - pomogę Tobie w jego przygotowaniu. Instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia, instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Zamieszczony w rozporządzeniu ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w punkcie 5 wskazuje, iż jego elementem jest m.in. "Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy".

Zatem do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę upoważnia odbycie "szkolenia okresowego dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami" - po odbyciu szkolenia, osoba kierująca pracownikami będzie wypełniała wymóg znajomości metod przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.


Jeśli nie masz jeszcze szkolenia okresowego dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami, skontaktuj się ze mną https://bhp-zachodniopomorskie.pl/kontakt